EDON’un 19. Kongresi’nin Kıbrıstürk Gençliğine Mesajı

EDON’un 4-6 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 19. Kongresi’nde aşağıdaki karar oybirliğiyle kabul edilmiştir.


1.Halk Hareketi’nin gençliği olarak EDON bütün Kıbrıslıtürk genç yurttaşlarımıza çözüm ve yurdumuzun yeniden birleşmesi için ortak mücadele, dostluk, dayanışma ve kardeşlik mesajını samimiyetle göndermektedir. Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin yeniden yakınlaşma ve barış içerisinde birlikte yaşama politikasını savunan EDON, bu politikanın derinleşmesi ve kitleselleşmesi için mücadelelerine devam ediyor.


2.Yeniden yakınlaşma politikası EDON için stratejik tercihtir ve sınıfsal, sosyal ve ideolojik kökenlerimizden kaynaklanmaktadır. Kökeninden bağımsız bütün Kıbrıslıların sözcüsü olma niteliğiyle Halk Hareketi, bu anlayışın çerçevesinde hem İngiliz sömürgecilik boyunduruğundan kurtuluş, hem de Kıbrıslı emekçilerin sınıfsal ve sosyal haklarının kazanılması ve güvence altına alınması için Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin ortak cephesini öneriyordu. Ardından Kıbrıs devletinin yoğun iki toplumlu niteliğiyle ama aynı zamanda toplumları ayıran unsurlarla kuruluşuyla Sol, bu devletin işleyişi için iki toplumun arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi gerekeceğini çok doğru olarak öngördü. 1963-64 toplumlar arası çarpışmalar ve 1974’ün trajik olayları yeniden yakınlaşma politikası gereksinimini artık kaçınılmaz kıldı. Bu koşullarda, hain darbenin ve Türkiye’nin barbar istilasının acı veren ve trajik tecrübesinin hemen ardından Sol, yeniden yakınlaşma politikasını tekrar öne çıkarma siyasi cesaretini gösterdi.


3.Serbest dolaşım sınırlandırmalarının 2003’te kısmen kaldırılmasının ardından Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin her gün kitlesel temasları iki toplumun barış içerisinde birlikte yaşamalarının imkânsız olduğunu iddia eden taksimci anlayışı zayıflattı. Bu gelişme Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin yabancı vasilerden ve emperyalist müdahalelerden uzak, birlikte yaşayabileceklerini ve yaratabileceklerini, yurdumuzun gerçek efendileri olabileceklerini kanıtladı.


4.2004’te Kıbrıs sorununun çözümü çabalarının başarısızlığı iki toplumda da hayal kırıklığının ve kuşku duygularının doğmasına ve yeniden yakınlaşma hareketinin güçlüklerle karşılaşmasına yol açtı. Aynı zamanda iki toplumda da başta aşırı sağ güçler şovenizm ve milliyetçiliği geliştirmek için uygun zemini buldu. Milliyetçiliğin yaygınlaşması olgusunun maalesef devam ettiği ve aşırı sağın özellikle öğrenci gençlik içerisinde milliyetçilik politikasını, nefret söylemini ve federasyon düşmanı histerisini sürdürdüğü koşullarda Kıbrıslıtürk gençliğini milliyetçilik ve şovenizm güçlerine karşı ortak mücadeleye, çözüm ve yeniden birleşme mücadelesinde safları sıklaştırmaya çağırıyoruz.


5.Bugün müzakerelerin yeniden başlaması konusuyla ilgili olarak durum net değildir ve ortam bulanıktır. Gözlemlenen durgunluk görüşmelerin derhal yeniden başlamasıyla sona ermelidir. Buna ek olarak, gerek çözüm biçimine ilişkin şu ana kadar üzerinde anlaşmaya varılmış olanlarda değişiklik, gerekse oluşturucu devletlerin sahip olacakları yetkiler hakkındaki tartışmalar sona ermelidir. Guterres Çerçevesi dışına çıkan şartlar ve ön koşullar öne sürülemez ve üzerinde anlaşmaya varılmış olan iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü zemini dışında tartışmalar yapılamaz. Zamanın artık çözüm lehine işlemediğini herkes anlamalıdır. İki lideri sorumluluklarını üstlenmeye çağırıyoruz. Müzakerelerin kesintiye uğradığı yerden ve Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlaması yurdumuzu ve halkımızı kurtaracak ve yeniden birleştirecek yaşayabilir ve işler çözüme ulaşılması için tek çıkış yoludur.


6.Türkiye’yi Kıbrıs sorununun çözümü çabalarında iradesini göstermede sadece sözlü beyanlarla sınırlı kalmayıp, çözüm sürecini elle tutulur bir biçimde desteklemeye çağırıyoruz. Aynı esnada Ankara’yı nüfus taşınmasına, adanın demografik yapısını değiştirmeye ve Kıbrıslıtürk gençleri göçe iten ve halkımızın tümünün kültürel kimliğini tehdit eden politikalara son vermeye çağırıyoruz. Buna paralel olarak Türkiye’yi işgal ordularını geri çekmeye çağırıyoruz. Büyük Türk sermayesinin Kıbrıstürk toplumuna yönelik dayatmalarına ve Türkiye’nin dayatma girişiminde olduğu neoliberal önlemlere karşı verdikleri mücadelelerde Kıbrıslıtürk yurttaşlarımızla dayanışmamızı ifade ediyoruz.


7.EDON’un yeniden yakınlaşma tezleri sınıfsal yaklaşımımızdan, ideolojimizden ve ortak sınıfsal, sosyal ve siyasal mücadelelerden kaynaklanmaktadır ve emperyalizme karşı ortak vatan, federasyon ve halkımızın insan haklarının güvence altına alınması mücadelesi aracılığıyla ifade edilmektedir. Karşılıklı kabul edilebilir çözüme ulaşmak için temel ilkelerin korunmasının şart olduğuna ilişkin sadece karşılıklı anlayış aracılığıyla çözümü başarabiliriz. Bugün görevimiz bu mücadeleyi daha fazla yoğunlaştırmaktır. İki toplumun ilişkilerinin iyileştirilmesi, milliyetçiliğin ve şovenizmin siyasi olarak tecrit edilmesi için bu şarttır. Türkiye’nin işgalinin ve statükonun devamı kabul edilemez ve zararlıdır. Ayrıca Kıbrıs’ın taksiminin bir seçenek değil, bilakis yurdumuz için yıkım olduğunu vurgularız.


8.Kıbrıs sorununun iki toplum arasında 1977 ve 1979’da varılan Doruk Antlaşmalarının, BM’nin ilgili bütün kararlarının ve uluslararası hukukun öngördüğü şekilde tek egemenliğin, tek vatandaşlığın, tek uluslararası kimliğin olacağı, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği ve Hristofyas-Talat tarafından üzerinde anlaşmaya varıldığı şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin olacağı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon temelinde NATO ve yan kollarından uzak, Kıbrıs’ın tam bağımsızlığını güvence altına alacak ve herhangi bir yabancı ülkenin garantörlüğüne izin vermeyecek, Kıbrıslıların tümünün insan haklarını ve temel özgürlüklerini güvence altına alacak, barışçıl bir çözüme ulaştırılmasına ilişkin daha önceki beyanlarımızı ve taahhütlerimizi teyit ediyoruz. Kıbrıslırum, Kıbrıslıtürk, Maronit, Ermeni ve Latin bütün Kıbrıslıların barış ve refah içerisinde yaşayacakları birleşik, bağımsız ve askersizleştirilmiş bir Kıbrıs için mücadele ediyoruz. Bu ortak mücadelede EDON en ön safta yer almaya devam edecektir.
      

 

© 2023 EDON. All Rights Reserved.